.

  تمرکز بر مشتري

تمرکز بر مشتريان يک عامل بسيار مهم در موفقيت شرکت‌ها است. مشتريان به علت باورهاي مختلف نيازها متفاوتي دارند و يکي از راهکارهاي افزايش کيفيت خدمات و افزايش مزيت رقابتي در هتل‌ها شناسايي نيازهاي مشتريان است، چرا که تضمين کيفيت با نيازهاي مشتريان شروع شده و با رضايت ايشان پايان مي‌پذيرد. مطالعات بسياري حاکي از آن هستند که ايجاد زيرساخت‌ها و ابزار لازم جهت ارتباط با مشتريان موجب شناسايي نيازها و انتظارات ايشان مي‌شود و اندازه‌گيري ميزان رضايت مشتريان يکي از راهکارهاي افزايش کيفيت خدمات محسوب مي‌شود.

 

  رهبري کيفيت زنجيره تامين

مديران اهداف و ماموريت‌ها را به منظور موفقيت سازمان تدوين مي‌کنند. تعهد و حمايت مديران از اقدامات لازم به منظور افزايش کيفيت محصولات يکي از عوامل مهم در مديريت کيفيت زنجيره تامين مي‌باشد. مديران با واکنش به موقع مي‌توانند موجبات يکپارچگي و هماهنگي و همکاري را در زنجيره تامين به وجود آورند. همچنين هماهنگي مديران نسبت به چگونگي پياده‌سازي مديريت کيفيت در زنجيره تامين موجب افزايش کيفيت خدمات و محصولات مي‌شود. در نتيجه آگاهي و توانايي مديران ارشد نسبت به کيفيت و توانايي مديريت کيفيت در زنجيره تامين و تلاش در جهت ايجاد فرهنگ و خط مشي کيفيت در سطح زنجيره تامين موجب افزايش کيفيت خدمات ارائه شده نهايي به مشتريان مي‌شود.

  استراتژيهاي کيفيت زنجيره تامين

شناسايي مشتريان، برنامه‌ريزي در رابطه با کيفيت، کاهش هزينه‌ها و کاهش موجودي مي‌تواند از مهم‌ترين استراتژي‌ها در مديريت يک زنجيره تامين باشد. وجود استراتژي‌هاي کيفيت زنجيره تامين به مديران کمک مي‌کند که نوعي مزيت رقابتي در سازمان خود ايجاد کنند. استراتژي‌هاي کيفيت در زنجيره تامين در سه سطح سازماني، همکاري با ساير اعضاي زنجيره و ايجاد ائتلاف با تامين کنندگان مطرح است و هم‌راستايي استراتژي‌هاي سازمان در زمينه مديريت كيفيت با استراتژي‌هاي آن در زمينه مديريت زنجيره تامين موجب افزايش کيفيت خدمات و محصولات ارائه شده به مشتري مي‌شود.

 

  رويکرد فرآيندي

رويکرد فرآيندي زنجيره تامين، تاثيرات مثبتي در کاهش كل هزينه‌ها، بهبود کيفيت خدمات ارائه شده و کاهش زمان تحويل محصول و يا خدمت دارد و همچنين اثرات نامحسوس آن  مانند تمايل به گسترش موقعيت بازار و افزايش رقابت‌پذيري و ايجاد مزيت رقابتي را مي‌توان به عنوان نيروي محرکه افزايش کيفيت محصولات نام برد. در كل، رويکرد فرآيندي زنجيره تامين با بهبود فرآيندهاي مديريتي و برنامه‌ريزي‌هاي زنجيره از طريق همكاري و مشارکت ساير شرکت‌هاي ذينفع، موجبات ايجاد ارزش براي همه اعضاي زنجيره تامين و افزايش کيفيت خدمات و محصولات را فراهم مي‌نمايد. اگرچه اين مزيت‌ها براساس درجه اهميت‌شان در ميان اعضاي زنجيره تغيير مي‌كند اما رويکرد فرآيندي، كل پروسه (شناسايي نياز مشتري تا برآورده کردن) را به صورت يكپارچه، نه تابع منفرد، در نظر مي‌گيرد تا موجب ايجاد ارزش براي مشتريان سازمان‌ها شود. در نتيجه مطالعه و به کارگيري آن يک راهکار مناسب به منظور افزايش کيفيت خدمات و محصولات ارائه شده مي‌باشد.

 

  اطلاعات کيفيت زنجيره تامين

در اجراي يک زنجيره تامين، اطلاعات نقشي مهم و ضروري دارد زيرا تصميم‌گيري‌هاي مديران زنجيره تامين براساس اين اطلاعات صورت مي‌پذيرد. سيستم اطلاعات شامل ابزارهايي است که براي کسب آگاهي‌هاي لازم از اطلاعات موجود و همچنين تجزيه و تحليل آن‌ها براي گرفتن بهترين تصميم در زنجيره تامين به کار مي‌رود. بدون اطلاعات يک مدير نمي‌داند که مشتريان چه مي‌خواهند، چه ميزان موجودي در انبار است و يا اينکه چه موقع محصولات بايد بيشتر توليد و ارائه شوند. در نتيجه اطلاعات، به مدير ديدي کلي از زنجيره تامين ارائه مي‌کند که تصميم‌گيري براي بهبود کيفيت زنجيره تامين را تسهيل مي‌نمايد.

در يک زنجيره تامين گردشگري با توجه به وجود ارائه‌دهندگان متعدد، ارتباطات بسيار زيادي وجود دارد. سيستم اطلاعات زنجيره تامين گردشگري موجب ايجاد جريان پيوسته‌اي از اطلاعات از مشتري تا تامين‌کننده مي‌شود و به صورت يک جريان رفت و برگشت در کل زنجيره عمل مي‌کند. در بسياري از مطالعات سيستم اطلاعات در زنجيره تامين به عنوان يک عامل براي سنجش عملکرد در نظر گرفته شده است در نتيجه به نظر مي‌رسد وجود ارتباطات مي‌تواند موجب افزايش کيفيت خدمات گردشگري شود.

 

  مديريت کيفيت تامينکنندگان

تامين‌کنندگان مي‌توانند تاثير بسيار زيادي بر عملکرد کيفيت شرکت‌ها داشته باشند. مديريت کيفيت تامين‌کنندگان منابع قابل اعتماد و با کيفيتي را در اختيار شرکت‌ها قرار مي‌دهد. مديريت کيفيت تامين‌کنندگان در زنجيره تامين به صورت يك رشته از فرآيندها و جريان‌هايي است كه درون و بين مراحل مختلف توليد تا ارائه آن به شرکت‌ها قرار مي‌گيرد تا نياز يك شرکت را با بهترين کيفيت برآورده سازد.

 

  توسعه منابع انساني در زنجيره تامين

نيروي انساني يکي از مهم‌ترين عوامل در بهبود کيفيت خدمات محسوب مي‌شود و در پژوهش‌هاي بسياري آموزش و توانمندسازي كاركنان در زمينه حل مسائل مرتبط با كيفيت و تشكيل گروه‌هايي به منظور حل مسائل كيفيت زنجيره تامين با حضور نمايندگان شركت‌هاي ذينفع در زنجيره تامين به عنوان يک عامل کليدي در مديريت کيفيت زنجيره تامين مورد بررسي قرار گرفته است. از سوي ديگر اشتراک گذاري دانش و اطلاعات مرتبط با كيفيت محصول در ميان منابع انساني و وجود فرهنگ كيفيت منسجم و يكپارچگي کارکنان موجب افزايش کيفيت خدمات و محصولات ارائه شده توسط شرکت‌ها مي‌شود.