نتيجه‌گيري

 

نتايج اين پژوهش نشان داد که از بين فاکتورهاي در نظر گرفته شده، استراتژي‌هاي کيفيت در زنجيره تامين، بيشترين تاثير را بر کيفيت زنجيره تامين هتل‌ها دارد. استراتژي‌ها به عنوان نقشه راه مديريت زنجيره تامين شناخته مي‌شود و هدف از آن هم‌راستايي نيازهاي مشتري نهايي با جريان‌هاي اطلاعات و مواد در طول زنجيره تامين به منظور دستيابي به تعادلي بين کيفيت خدمات و هزينه بالا است.

با توجه به نتايج، استراتژي‌هاي کيفيت در زنجيره تامين در افزايش کيفيت هتل‌هاي اصفهان نيز بسيار حياتي مي‌باشند. يکي از پيش‌نيازهاي استراتژي‌هاي کيفيت در زنجيره تامين اطلاعات است. اطلاعات به عنوان جرياني دوطرفه در زنجيره تامين مي‌تواند به عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل در بهبود کيفيت هتل‌ها نقشي اساسي ايفا کند. مديريت اين جريان مي‌تواند باعث افزايش اثربخشي و کارايي فرآيندها و در نتيجه افزايش کيفيت خدمات ارائه شده به گردشگران گردد.

نگرش و رويکرد فرآيندي سبب مي‌شود تا کل زنجيره تامين از ابتدا تا انتها به صورت يک کل انگاشته شود. در اين حالت تمام زواياي فرآيند توليد و ارائه خدمت در نظر گرفته، و نهايتا باعث تضمين کيفيت خدمات مي‌شود. اين نگرش در ميان هتل‌هاي اصفهان باعث افزايش کيفيت زنجيره تامين مي‌شود.

رهبر زنجيره تامين با داشتن ديد کل‌نگر و رويکرد فرآيندي مي‌تواند باعث مديريت اثربخش اجزاي مختلف زنجيره تامين گردد. رهبري نقش بسيار مهمي در همکاري، هماهنگي و يکپارچگي زنجيره تامين دارد که به افزايش کيفيت خدمات هتل‌ها و رضايت مشتريان منجر مي‌شود. نتايج پژوهش بيان مي‌کنند که در هتل‌هاي اصفهان نيز رهبري نقش مهمي در کيفيت زنجيره تامين دارد.

رضايت مشتريان از کيفيت خدمات يکي از مهم‌ترين عوامل کسب مزيت رقابتي براي هتل‌هاست. امروزه مشتريان به دنبال خدمات متفاوت و با کيفيت هستند. در نتيجه تمرکز هتل‌ها بر مشتريان باعث مي‌گردد تا خدمات ارائه شده از کيفيت مطلوبي برخوردار باشند. هتل‌هاي اصفهان نيز با توجه به اين موضوع به مشتريان و نيازهاي آنان توجه مي‌کنند.

اما فاکتورهاي مديريت کيفيت تامين‌کنندگان و توسعه منابع انساني در زنجيره تامين نتايجي بر خلاف مفاهيم کيفيت زنجيره تامين نشان مي‌دهند. به نظر مي‌رسد به دليل يکپارچه نبودن اجزاي زنجيره تامين هتل‌هاي اصفهان و همچنين ضعف ساختاري در مديريت زنجيره تامين، هتل‌ها کنترلي بر روي کيفيت عرضه‌کنندگان خود ندارند. اين امر سبب مي‌شود حتي با وجود فعاليت مناسب هتل‌ها، به دليل پايين بودن کيفيت مواد و خدمات اوليه، محصول نهايي از کيفيت پاييني برخوردار شوند. همچنين نيروي انساني به دليل نقش مهمي که در ارائه خدمات و تعامل با مشتريان دارند از عوامل بسيار تاثيرگذار در کيفيت خدمات است. به نظر مي‌رسد عدم تاثير اين عامل در کيفيت زنجيره تامين هتل‌هاي اصفهان به دليل ضعف در آموزش و تربيت نيروي انساني زبده و ضعف مديريت منابع انساني در هتل‌هاي شهر اصفهان است. بنابراين با توجه به يافته‌ها، به نظر مي‌رسد که مديريت کلان گردشگري و همچنين مديريت هتل‌ها به منظور افزايش کيفيت خدمات ارائه شده خود بايد به اين رويکرد توجه بيشتري نمايند.